Polarized

Takie tam


Metadane


rpc oryginał alfa żółty zagrożenie-pozawymiarowe zagrożenie-prawdopodobieństwa zagrożenie-regeneracyjne zagrożenie-temporalne

ATRYBUCJA


Odtąd zaczyna się treść.


Nocna Zmiana

tagnone

%%rating_decimal%% (0)

ocena: 0+x

%%rating_decimal%% (0)

alpha-yellow.png

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-016

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-tychokinetic.png zagrożenie prawdopodobieństwa h-regenerative.png zagrożenie regeneracyjne h-temporal.png zagrożenie temporalne

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-016 nie podlega żadnym czynnościom badawczym.

Placówka Arktyczna 059 (dalej: PA-059) oraz Placówka Antarktyczna 059 (dalej: PAT-059) powinny być stale obsadzone przez parę funkcjonariuszy SBA, którym powierza się również przeprowadzanie drobnych czynności naprawczych na komponentach ekspozytur. Obsady ekspozytur należy zmieniać co sześć miesięcy.

W razie wpłynięcia do dyrektora danej ekspozytury listu od Kierownika Nocnej Zmiany (dalej również: RPC-PL-016-1) dyrektor ten obowiązany jest osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę zapewnić transport osoby wskazanej jako adresat listu (dalej również: Nocny Stróż) do PA-059 w terminie zakreślonym w liście, bez względu na to, jaką funkcję osoba ta pełni w Autorytecie. Po przetransportowaniu adresata do PA-059 obsady obydwu placówek powinny do 60 minut znaleźć się poza promieniem 10 km od ekspozytur, tak jak wszelkie inne osoby, z wyjątkiem Nocnego Stróża. Jeżeli adresat odmawia podjęcia Nocnej Zmiany, należy go do tego przymusić z użyciem siły lub groźby poddania terminacji, aczkolwiek pod żadnym pozorem nie wolno wyrządzić osobie takiej żadnej faktycznej krzywdy fizycznej, oprócz aplikacji środków obniżających zdolność do przeciwstawiania się poleceniom.

Wszedłszy do RPC-PL-016, Nocny Stróż powinien wykonać czynności opisane w liście. Po wykryciu, z wykorzystaniem kamer monitoringu wizyjnego, że adresat wszedł do RPC-PL-016, obsadę PA-059 można przetransportować z powrotem do tejże ekspozytury. Jednakże obsadę PAT-059 można przetransportować z powrotem do tejże ekspozytury, dopiero gdy kamery monitoringu wizyjnego umieszczone w PAT-059 wykażą, że Nocny Stróż opuścił RPC-PL-016 — należy wówczas również zapewnić transport adresata z powrotem do ekspozytury, do której jest przydzielony.

Pracownik, który odbył Nocną Zmianę, obowiązany jest szczegóły na jej temat zachować w tajemnicy. O zakazie wypytywania tego pracownika o szczegóły Nocnej Zmiany należy pouczyć zarówno jego, jak i najbliższych współpracowników. O ile naruszenie tego zakazu przez samego tego pracownika nie może prowadzić do żadnych negatywnych konsekwencji wobec niego — o tym fakcie nie należy go jednak informować — można konsekwencjami takimi objąć osoby, z którymi pracownika tego łączą szczególnie zażyłe relacje. Pracownika, który odbył Nocną Zmianę, należy zwolnić ze wszelkich obowiązków obciążających go ryzykiem większym niż przeciętne doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a jeżeli to niemożliwe ze względu na jego funkcję — dokonać jego przekwalifikowania. Dotyczy to również CSD, którym należy jednak w zamian zaaplikować środek amnezyjny wykasowujący informacje o Autorytecie, a następnie zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo osobiste.

mapkens.png

Schemat RPC-PL-016 odtworzony na podstawie zeznań Nocnych Stróżów.

Opis: RPC-PL-016 to około dwustumetrowy w długości, czterometrowy w szerokości i około czterdziestometrowy w wysokości korytarz prowadzący z Placówki Arktycznej 059 do Placówki Antarktycznej 059. RPC-PL-016 wykonany jest w stylu ekspresjonistycznym. Po obydwu stronach korytarza znajduje się po czworo drzwi, za którymi zaś znajdują się pomieszczenia o wymiarach około 3 metry na 3 metry na 2,5 metra z zaciemnionymi szybami na ścianie naprzeciwko drzwi. Drzwi prowadzące do tych pomieszczeń, numerowanych -1 do -8, począwszy od lewej strony najbliższej śluzie do PA-059, zamknięte są na kłódki kodowane 111111119. Na niewielkim stoliku w każdym z pomieszczeń znajdują się nowe kłódki.

Testerzy odnotowują, że w korytarzu rozbrzmiewa nadzwyczaj donośne echo ich chodu oraz głośny oddech, chociaż niektórzy twierdzą, że ledwo wyraźne, przytłumione wydają się także odgłosy odległej muzyki. Odnotowuje się również zapach mokrej posadzki kamiennej przy temperaturze oscylującej w granicach 288-291 K (ok. 15-18 °C). Powszechne są doniesienia o wrażeniach paranoidalnych, że testerzy są obserwowani lub wręcz nawet nieznane zagrożenie co najmniej świadome wydaje się im zagrażać. Odnotowano, że intensywność odczuć paranoidalnych jest wprost proporcjonalna do czasu spędzonego w Nocnym Przejściu. Bez względu na to, zapytani o definitywną odpowiedź wszyscy testerzy potwierdzają, że przez całą Nocną Zmianę w rzeczywistości byli sami w Nocnym Przejściu.

Znajdująca się w PA-059 śluza wejściowa do Nocnego Przejścia ulega otwarciu wyłącznie w dniu i o godzinie określonej w liście, o którym mowa niżej, przed jego adresatem, o ile w promieniu 10 km od ekspozytury nie znajdują się inne osoby. Śluza natomiast oddzielająca Nocne Przejście od PAT-059 ulega automatycznemu otwarciu z chwilą wykonania zadań przez Nocnego Stróża i zbliżenia się do śluzy, o ile — ponownie — w promieniu 10 km od ekspozytury docelowej nie znajdują się inne osoby.

Rokrocznie do wybranego w nieznany sposób pracownika Autorytetu (w tym CSD) w okolicach miesiąca marca zaadresowany zostaje list wysłany do dyrektora ekspozytury, do której pracownik jest przydzielony. List ten nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia transportu i zwolnienia z wykonywania pracy za ten okres wskazanego pracownika, a także zapewnienia mu należytego bezpieczeństwa osobistego po zakończeniu Nocnej Zmiany. Adresat nie może zostać zmieniony. Jeżeli z jakichkolwiek powodów adresat w zakreślonym w liście terminie nie wykona Nocnej Zmiany, jego ekspozytura macierzysta zacznie doświadczać swoistego zagrożenia prawdopodobieństwa polegającego na nadnaturalnym zwiększeniu incydentalności, kryzysów przechowalniczych, problemów finansowych itp., których natężenie do czasu wskazania nowego adresata rok później doprowadza ekspozyturę do stanu wymagającego jej likwidacji z powodu niemożności jej dalszego utrzymywania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wobec operacji przeprowadzanych przez Autorytet.

Okoliczności pozyskania obiektu oraz informacje na temat Kierownika Nocnej Zmiany objęte są najwyższą klauzulą niejawności, a dostęp do nich wymaga również autoryzacji ze strony co najmniej jednego Dyrektora Globalnego. Niemniej wiadomo, że Nocna Zmiana miejsce ma od co najmniej 1900 roku. Przygotowane statystyki dotyczące wyboru Nocnych Stróżów w latach 1900-2020 zarysowują się następująco.

Dodatek: Treść listu od Kierownika Nocnej Zmiany. Treść listu ulega naturalnie zmianie w zależności od danych adresata.


Szanowny Panie,
uprzejmie Pana informuję, że został Pan przydzielony na Nocną Zmianę w dniu 14 lipca 2020 r., GMT+1. W ciągu najbliższych dwunastu godzin skontaktuje się z Panem osoba odpowiadająca za przetransportowanie Pana do pełnienia obowiązków zw. z ww. celem uzgodnienia dogodnych warunków transportu. Informuję, że podczas Nocnej Zmiany będzie Pan działał sam, acz nic Panu nie grozi, więc proszę wykonać głęboki oddech i wiedzieć, że choć praca, którą się Panu oto powierza jest niezwykle kluczowa, zaiste bezpieczniejszej nie mógłby Pan wykonywać, a z tytułu jej wykonania osiągnie pan uprzywilejowany status jako pracownik Autorytetu.

Podczas Nocnej Zmiany Pańskim obowiązkiem będzie otworzyć śluzę znajdującą się w PA-059, zdjąć kłódkę z każdego z ośmiorga drzwi, korzystając z kodu 111111119, wejść do niewielkiego pomieszczenia w środku, wziąć nową kłódkę ze stolika, odłożyć tam starą, po czym zamknąć drzwi na kłódkę nową i zabezpieczyć ją tym samym kodem. Wykonawszy to zadanie wobec wszystkich drzwi, otwarciu ulegnie śluza wyjściowa do PAT-059. Osoba, która odpowiedzialna jest za Pański transport zajmie się aspektem logistycznym Nocnej Zmiany. Od Pana oczekujemy wykonania ww. w trybie najszybszym. Ostatnia sprawa: informacje, które opisano w tym akapicie, przeznaczone są wyłącznie do Pańskich oczu.


Gratuluję.
KIEROWNIK NOCNEJ ZMIANY

OFFSET

hmm

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License